شاخص بورس چگونه محاسبه می شود؟

شاخص بورس :

قبل از اینکه بخواهیم در خصوص روش محاسبه شاخص صحبت کنیم، باید به این نکته توجه کرد، که تغییر شاخص فقط از طریق تغییر در قیمت سهام  که ناشی از عرضه و تقاضا و هیجانات بازار می باشد، امکان پذیر است، و افزایش سرمایه یک شرکت و یا ورود شرکتی جدید به بورس نمی تواند باعث افزایش یا کاهش شاخص شود. ارزش دارایی ما نیز نمی تواند بدون افزایش یا کاهش قیمت ، زیاد یا کم شود. در واقع هر گونه افزایش یا کاهش دارایی های ما و یا ارزش شرکت ها، باید از طریق افزایش یا کاهش قیمت سهام ناشی از عرضه و تقاضا صورت پذیرد. توجه داشته باشید کاهش قیمتی که بعد از افزایش سرمایه اتفاق می افتد نیز به همین خاطر است. در مطالب بعدی روش محاسبه قیمت بعد از انواع افزایش سرمایه را خواهیم گفت.

روش محاسبه شاخص کل:

اگر فرض کنیم در روز اول راه اندازی بورس تعداد n شرکت وجود داشته که تعداد سهام آنها ti ، و قیمت هر سهم  pi بوده است، آنگاه ارزش بازار آن روز برابر است با :

 \sum p_{i}t_{i}

و در نتیجه شاخص بورس که از تقسیم ارزش روز بازار بر ارزش اولیه بازار بدست می آید،  برابر است :

Shakhes=\sum p_{i}ti / _{\sum P_{i}t_{i}}*100

با انجام معاملات بورس قیمت سهام تغییر می‌کند، صورت کسر و در نتیجه شاخص بورس نیز تغییر خواهد کرد. مخرج کسر همیشه ارزش روز نخست است.

حال اگر تعداد شرکت ها از n شرکت به m شرکت تغییر کند، و تعداد سهام آنها از ti  به ti، و قیمت هر سهم نیز به pi‘  تغییر کند، آنگاه باید ارزش روز اول بازار سهام (مخرج کسر)، به فرض ثابت بودن شاخص دوباره محاسبه شود بنابراین داریم:

Shakhes=\dfrac {\sum _{i=1}^{m}p_{i}'t_{i}'} {x}*100

و از معامله فوق می توان مقدار x را بدست آورد، و مبنای جدیدی برای ارزش روز اول بازار سهام تعیین کرد.

زیرا محاسبه ارزش روز اول سهام اضافه شده یا شرکتهای اضافه شده به بورس قابل محاسبه نمی باشد، و در صورتی که محاسبه شود، تمام شاخص‌ های محاسبه شده تا کنون را دست خوش تغییر خواهد کرد.

برای داشتن فایل مربوطه  اینجا  کلیلک کنید.